Wiki Happy Vivu – Hướng dẫn sử dụng

HBP – Tài khoản Happy Biz

Tài khoản

 • Thông tin tài khoản
 • Đổi mật khẩu

Booking

 • Quản lý booking
 • Booking mới
 • Booking đã hủy
 • Báo cáo

Tài khoản

Thông tin tài khoản

Thông tin tà khoản bao gồm:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Email
 • Tên đăng nhập
 • Mật khẩu
 • Link giới thiệu
 • Mật khẩu cũ
 • Đổi mật khẩu mới
 • Xác nhận lại mật khẩu

Booking

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi sit amet placerat sapien. Suspendisse potenti. Nullam feugiat blandit mauris, non fringilla urna ultrices vel. Donec id urna consectetur, pellentesque libero rutrum, congue massa.